Recevez les informations régulières de La Via Campesina
LANGUE ET TRADUCTIONS DE L’ARTICLE:   English
Vous êtes ici:  Accueil > TV > La Via Campesina’dan Taksim Gezi Park ?’na Selam

La Via Campesina’dan Taksim Gezi Park ?’na Selam

La Via Campesina’dan Taksim Gezi Park ?’na Selam. 6-13 Haziran 2013 tarihleri aras ?nda, dünyan ?n her yerinden yüzlerce köylü, uluslararas ? köylü hareketi La Via Campesina’n ?n 20. y ?l ?n ? kutlamak için Cakarta, Endonezya’da biraraya geldi. Dünya köylüleri, hareketlerinin y ?ldönümünü kutlad ?klar ? günlerde Türkiye halk ?n ?n Istanbul’un merkezindeki parklardan biri olan Gezi Park ?’n ?n dönü ?türülmesine kar ?? koymak içn mücadele ettiklerinin fark ?ndayd ?lar. Bu video, Türkiye k ?rsal ? ve kentlerindeki halklar ?n, kentsel dönü ?üm projelerine, ortak varl ?klar ?n ve alanlar ?n özelle ?tirilmesine, toprak gasb ?na, suyun ticarile ?tirilmesine yol açan ve halk ?n karar alma mekanizmalar ?na kat ?lma hakk ?n ? yok sayan neoliberal dönü ?üme kar ?? verdikleri mücadeleye La Via Campesina üyesi dünya köylülerinin gönderdi ?i destek ve dayan ??ma mesajlar ?n ? içeriyor.Mots-clés