Subscribe to regular Via Campesina News Updates
ARTICLE LANGUAGE AND TRANSLATIONS:   English
You are here:  Home > TV > Taksim Gezi Park?’ndan Via La Campesina’ya Selam

Taksim Gezi Park?’ndan Via La Campesina’ya Selam

Taksim Gezi Park?’ndan Via La Campesina’ya Selam. Gezi Park? direni?i, Istanbul’daki en merkezi parklardan birinin AVM’ye dönü?türülmesine kar?? 27 May?s 2013 tarihinde ba?lad?. Demokratik protesto haklar?n? kullanan halk, sert ?ekilde polis ?iddeti ile kar??la?t?. Fakat bu polis ?iddeti, halk hareketini durduramad?. Tam tersine, hergün daha fazla insan mücadeleye kat?ld? ve direni? birçok di?er ?ehre de yay?ld?. Gezi Park? direni?i, ortak varl?klar? ve kamusal alanlar? korumak, demokratik haklar? savunmak ve karar alma mekanizmalar?na kat?lmak, vah?i polis ?iddeti ve hükümet bask?s?na kar?? koymak amaçlar? ta??yan kitlesel bir harekete dönü?tü. Farkl? zeminlerden gelen ve farkl? fikirlere sahip binlerce insan, dayan??ma içinde biraraya geldi. Bu video, Gezi Park?’ndaki insanlar?n, uluslararas? köylü hareketi La Via Campesina’ya gönderdi?i dayan??ma mesajlar?n? ve destekleri içeriyor.Keywords